Rada Rodziców

Rada Rodziców

Szanowni Państwo!


Rada Rodziców to organ wspierający pracę szkoły. Będziemy wdzięczni za wszystkie Państwa uwagi dotyczące pracy szkoły, sugestie, które mogą wzbogacić naszą ofertę, udoskonalić program wychowawczy i profilaktyczny. Zachęcamy Państwa do współpracy, licząc na aktywność i zainteresowanie funkcjonowaniem IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu. Czekamy na informacje od Państwa. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z pozdrowieniami – dyrekcja

Funkcjonowanie Rady Rodziców (informacje ze Statutu IV Liceum Ogólnokształcącego)


1)  Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów.

a) w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,
b) w wyborach, o których mowa w pkt. a) jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,
c) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

2) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców,
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców Szkoły.

3) Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

4) Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Liceum i programu profilaktyki,
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Liceum,
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
d) opiniowanie przyznawania stypendiów.

5) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w pkt 4a), program ten ustala Dyrektor Liceum w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

6) W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.

7) Członkostwo rodzica w Radzie Rodziców wygasa w przypadku:

a) ukończenia szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę,
b) przeniesienia się do innej szkoły jego dziecka, z końcem miesiąca, w którym  to przeniesienie nastąpiło,
c) śmierci,
d) zrzeczenia się członkostwa,
e) braku udziału w pracach Rady bez usprawiedliwienia przez trzy kolejne spotkania.